Regulamin Klubu

 Pogromcy Każdego Drapieżnika Regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego 

„PKD Zegrze Południowe przy Kole 22”

 

§ 1

 1. Klub Wędkarski „PKD Zegrze Południowe przy Kole 22” zostaje powołany przy Kole PZW Nr 22 w Zegrzu Południowym.
 2. Siedzibą klubu jest siedziba Koła PZW Nr 22, ul. Warszawska 13 w Zegrzu Południowym.
 3. Klub Wędkarski „PKD Zegrze Południowe” jest w dalszej części regulaminu zwany klubem.
 4. Nazwa klubu wywodzi się od pierwszych liter imion pierwszego zarządu klubu, a jednocześnie stanowi akronim sentencji „Pogromcy Każdego Drapieżnika”.

§ 2

 1. Klub jest powołany do stworzenia swoim członkom optymalnych możliwości realizacji statutowych celów związku w połączeniu z zaspokojeniem osobistych zainteresowań wędkarskich, a w szczególności dla:

1) doskonalenia umiejętności wędkarskich w zakresie spinningowego wędkarstwa sportowego,

2) rozwijanie koleżeństwa i podnoszenia etyki wędkarskiej,

3) propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

4) stwarzania warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej oraz wiedzy ekologicznej.

    2. Swoje cele klub realizuje przez:

1) udział ekipy klubowej w zawodach na terenie kraju i za granicą,

2) przeprowadzanie co najmniej czterech w roku spotkań wewnątrzklubowych poświęconych wymianie doświadczeń i praktycznemu ich wdrażaniu,

3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW oraz innymi organizacjami wędkarskimi z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie zasad,

4) organizowanie zawodów z udziałem ekip i zawodników spoza klubu.

    3. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
    4. Klub:

1) liczy nie mniej niż pięciu członków,

2) jego członkiem może zostać członek zwyczajny PZW zrzeszony w Kole nr 22 z uwzględnieniem obowiązujących zasad,

3) warunkiem przyjęcia kandydata do klubu jest złożenie pisemnej deklaracji oraz pozytywna decyzja Zarząd Klubu.

    5. Członek klubu ma prawo:

1) głosować i być wybieranym do władz klubu,

2) poddawać ocenie działalność klubu, a także wysuwać postulaty i zgłaszać wnioski wobec władz klubu oraz zwracać się z pytaniami i skargami,

3) korzystać z urządzeń klubu i jego sprzętu na zasadach określonych regulaminem i uchwałami władz klubu,

4) reprezentować barwy klubowe w zawodach wędkarskich,

5) nosić odznakę klubu.

    6. Do obowiązków członka klubu należą:

1) branie czynnego udziału w pracach klubu, w tym uczestniczenie w walnych zebraniach klubu oraz realizowaniu celów klubu,

2) przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał zarządu klubu,

3) ochrona własności klubu,

4) godne reprezentowanie klubu.

    7. Zarząd klubu może zdecydować o zawieszeniu członka lub wnioskować o skreślenie go z listy członków klubu w drodze uchwały, w przypadku:

1) nieprzestrzegania obowiązków członka klubu określonych w § 2 ust.6 pkt 1 – 4 niniejszego regulaminu,

2) działań członka, które godzą w dobre imię klubu bądź naruszają zasady koleżeństwa i etyki wędkarskiej,

3) poważnego naruszenia regulaminu klubu.

    8. Członkostwo klubu ustaje wskutek:

1) wystąpienia z klubu przez pisemne zgłoszenie rezygnacji z członkostwa,

2) ukarania wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez sąd koleżeński PZW,

3) skreślenia z listy członków,

4) zgonu członka klubu.

§ 3

 1. Władzą klubu jest Zarząd Klubu.
 2. Organem kontrolnym klubu jest Komisja Rewizyjna Klubu, do której należy kontrola całokształtu działalności klubu, a w szczególności działalności gospodarczej i finansowej.

§ 4

Działalnością klubu kieruje zarząd powołany przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres czterech lat, w składzie:

1. Prezes,

2. Skarbnik,

3. Sekretarz.

§ 5

 1. Preliminarz budżetu klubu jest podstawą do działalności finansowej klubu, winien on być uchwalany do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego.
 2. Klub zobowiązany jest składać roczne sprawozdania z działalności organizacyjnej, sportowej i finansowej Zarządowi Koła PZW Nr 22 do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 3. Środki finansowe klubu są pozyskiwane z: dobrowolnych składek członków klubu, darowizn na rzecz klubu, dochodów z działalności klubu oraz dotacji innych instytucji, a także środki finansowe i majątkowe od sponsorów otrzymane na podstawie odrębnie zawartych umów.
 4. Środki finansowe wraz z przedmiotami wchodzącymi w skład majątku klubu stanowią tylko i wyłącznie własność klubu.
 5. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową klubu.

§ 6

 1. Działalność gospodarcza i finansowa klubu jest prowadzona przez Zarząd Klubu.
 2. Podstawą zmiany preliminarza budżetowego klubu jest uchwała zarządu klubu,
  która podejmowana jest w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych bądź losowych oraz związanych ze zmianami w spinningowym kalendarzu imprez sportowych.
 3. W gestii zarząd klubu pozostaje rokrocznie ustanowienie zasad finansowania działalności i współzawodnictwa sportowego klubu przez jego członków.

§ 7

Likwidacja klubu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu przy jednomyślności 3/4 liczby jego członków lub uchwały zarządu jednostki macierzystej, w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem PZW.